Retningslinjer for smittevern

Merk: det har i september 2018 kommet en nyere versjon av denne artikkelen.
Les den nye artikkelen her: http://www.tonnedental.no/retningslinjer-for-smittevern/

De odontologiske lærestedene har ansvar for å gi studentene kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å utøve sitt yrke på en forsvarlig måte. Økt internasjonalisering og økende forekomst av antibiotikaresistens har aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern ved de odontologiske lærestedene. Slike retningslinjer har hittil ikke vært definert for odontologisk praksis. Grunnlaget for alt smittevernarbeid er basale smittevernrutiner, som må være gode nok til at all tannbehandling er trygg for pasient og behandler uavhengig av smittestatus. Retningslinjene er presentert i dette dokumentet.

Main Menu